Kwaliteit

Peuterspeelzaal de Peutersoos voert een actief kwaliteitsbeleid. De kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk wordt gemaakt door de mensen: de leidsters, vrijwilligers, ouders en het bestuur. Om hen daarbij te ondersteunen hebben we een kwaliteitshandboek. Ook zijn we ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen en aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.

De gemeente houdt toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. Daarom komt de GGD jaarlijks op bezoek om de kwaliteit vast te stellen.

Pedagogisch beleid

Een gediplomeerde peuterspeelleidster en een vrijwiliger leiden de peuterspeelzaalochtenden. De leidster en de vrijwilliger zorgen voor een ontspannen en open sfeer in de groep. De kinderen worden uitgenodigd tot actieve deelname en hebben een vaste leidsters, vrijwilligers en bekende leeftijdsgenootjes om zich heen. De peuterspeelzaalleidster zorgt voor informatieoverdracht tussen haar en de ouders.

Dagindeling en dagritme

Onze peuterspeelzaal heeft een vaste ochtendplanning, die de kinderen niet alleen structuur en regelmaat biedt, maar ook zorgt voor herkenbaarheid en houvast voor de kinderen. Op de ochtenden bieden wij de kinderen allerlei activiteiten aan, zodat zij zich op verschillende terreinen (motorisch, taalvaardigheid, sociaal, cognitief) kunnen ontwikkelen. Als de weersomstandigheden dat toelaten, is ook buiten spelen een onderdeel van de ochtend. Naast spontane activiteiten (waar kinderen om vragen), werken wij met thema’s, die wij ondersteunen met voorlezen, liedjes en versjes. In ons ochtendprogramma zorgen wij voor voldoende variatie en evenwicht in het aanbod. Jonge kinderen kunnen niet te lang achtereen geconcentreerd met eenzelfde activiteit bezig zijn. Daarom zorgen wij ervoor, dat er voldoende afwisseling, variatie en evenwicht zijn tussen actie en rust in het programma.peutersoos 2  peutersoos

Activiteiten

Op onze peuterspeelzaal wordt vaak met de kinderen geknutseld: verven, plakken, kleuren, kleien, etc. Naast het plezier, dat de kinderen aan knutselen beleven, proberen de leidsters de (motorische, sociale, cognitieve, taal) ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld met knutselen om ergens naartoe te werken en krijgen zij het gevoel iets gepresteerd te hebben, wat goed is voor hun zelfvertrouwen. Samen knutselen zet de kinderen aan tot praten en bevordert hun taalvaardigheid en woordenschat. Door te knutselen leren de kinderen om aanwijzingen te volgen en zelfstandig te werken; het is goed voor hun fijne motoriek; bij het knutselen leren de kinderen om stil te zitten en zich te concentreren; het scherpt hun waarnemingsvermogen. Dit zijn allemaal elementaire vaardigheden, die als basis dienen voor hun functioneren op latere leeftijd.

brandweer

Op de peuterspeelzaal wordt daarnaast ook aandacht besteed aan allerlei andere activiteiten zoals: dansen, muziek maken, een spelletje doen, fantasiespel, bewegingsspel. Alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen krijgen daarbij de nodige aandacht. Te denken valt aan onder meer activiteiten, die goed zijn voor de oog- en handcoördinatie; die zelfexpressie door creatief bezig te zijn bevorderen; die kinderen leren om kleuren, vormen en aantallen te herkennen; die kinderen oorzaak en gevolg leren begrijpen; die kinderen laten kennismaken en leren omgaan met winnen en verliezen.

Eten en drinken

Op een vast moment in de ochtend eten en drinken de kinderen in groepsverband aan tafel wat zij van huis hebben meegenomen. Eten en drinken zijn op de peuterspeelzaal vooral een moment van rust en gezelligheid. De kinderen hebben tijdens het eten en drinken plezier, zij leren rekening houden met elkaar en leren gesprekken voeren met elkaar en met de peuterspeelzaalleidster en de vrijwilliger.

Buiten spelen

Als de weersomstandigheden het toelaten, mogen de kinderen buiten spelen. Daar hebben zij alle ruimte en voldoende spelmateriaal (fietsen, steppen, auto’s, tractors, kruiwagens, zandbak etc.) waar zij hun energie in kwijt kunnen.89c7ffc5-f260-43c6-9679-24bd12dd7daaIMG-20181110-WA0004